پرزنتیشن “سازمان بازنشستگی شهرداری تهران” برای نمایشگاه شهرداری

کارگردانی ، موشن گرافیک و تدوین

سری برنامه تلویزیونی

نمایشگاه شهرداری (مجمع عمومی)

کارگردانی ، موشن گرافیک و تدوین پرزنتیشن “سازمان بازنشستگی شهرداری تهران” برای نمایشگاه شهرداری

تعداد قسمت ها : 1 قسمت
مدت زمان هر قسمت : حدود 40 دقیقه
سبک: موشن گرافیک
تهیه کننده : آقای حبیبی
کارگردان ، موشن گرافیک و تدوین : مهیار اردکانی